Algemene voorwaarden.

We houden er zelf ook niet van ... al die kleine lettertjes en juridische taal, maar het maakt wel goed duidelijk op welke manier we de handen in één slaan. Kortweg komt het erop neer dat wij onze stinkende best doen om je van dienst te zijn. En dat jij als organisator ons systeem op de juiste wijze en met goede bedoelingen gebruikt. 

Daar komt ie dan ...

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Account: een voor de Opdrachtgever door Stager aangemaakt digitaal account op een beveiligd gedeelte van Stager’s website waarmee Contactpersoon met behulp van de Inlogcode gebruik kan maken van het Systeem en wijzigingen kan aanvragen en/of doorvoeren en waarin de toepasselijke Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, rapportages en onder andere de volgende gegevens van Opdrachtgever staan: naam organisatie, bankrekeningnummer (IBAN), facturatie (email)adres, betrokken (sub)domeinnaam, de naam van Contactpersoon, het KvK-nummer en optioneel het BTW-nummer.

b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Stager.

c. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die via het Systeem een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een Evenement.

d. Contactpersoon: door Opdrachtgever aangewezen medewerker(s), eigenaar en/of directeur van Opdrachtgever die gevolmachtigd is in te loggen in het Account en deze te beheren. 

e. Diensten: het door Stager via het internet beschikbaar stellen van het Systeem inclusief het beheer, het onderhoud en hosting daarvan, alsmede het ontwikkelen van nieuwe versies van het Systeem, waarbij (nieuwe) onderdelen van het Systeem niet specifiek voor Opdrachtgever worden ontwikkeld of onderhouden. 

f. Evenement: de door of namens Opdrachtgever georganiseerde publieke of besloten gebeurtenis, waarbij muziek, kunst, cultuur, sport en/of wetenschap centraal staat.

g. Extra Diensten: door Stager geleverde diensten, niet zijnde de Diensten.

h. Inlogcode: unieke toegangscode die Contactpersoon samen met de gebruikersnaam toegang biedt tot het Systeem.

i. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Stager een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Diensten.

j. Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een (digitaal) formulier, document of op andere wijze op grond waarvan Stager de daarin genoemde Diensten en/of Extra Diensten aan Opdrachtgever levert.

k. Stager: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stager B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3032 CM) Rotterdam aan Zomerhofstraat 82, Nederland, geregistreerd onder nummer 55142648 bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer NL851582953B01.

l. Stichting: de aan Stager gelieerde Stichting Beheer Derdengelden Stager Ticketing, geregistreerd onder nummer 64058476 bij de Kamer van Koophandel gevestigd te (3032 CM) Rotterdam aan de Zomerhofstraat 82 in Nederland die de betalingen door Bezoekers ontvangt en doorbetaalt aan Opdrachtgevers.

m. Systeem: het door Stager aan Opdrachtgever online ter beschikking gestelde platform voor de planning en marketing van door of namens Opdrachtgever te organiseren evenementen, het beheer van zijn relaties, de verkoop van Tickets.

n. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd Evenement dat middels het Systeem door Opdrachtgever wordt aangeboden aan Bezoekers.

o. Tarieven: overeengekomen vergoeding per transactie, danwel vergoeding per ticket, danwel vergoedingen voor het gebruik van een uitgebreide pakket van Diensten, danwel (uur)tarieven voor de levering van specifieke Diensten. 


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en totstandkoming Overeenkomst

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Stager producten en Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, inclusief het gebruik van het Systeem door Opdrachtgever, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

b. Naast deze Algemene Voorwaarden wordt tevens de Verwerkersovereenkomst door verwijzing toegevoegd aan en opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. De Verwerkersovereenkomst is hier te raadplegen. 

c. Stager wijst de toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden uitdrukkelijk van de hand. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

d. Overeenkomsten en de wijzigingen daarop, komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever de voor aanmelding of wijziging noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld, en Stager aan Opdrachtgever de elektronische bevestiging heeft verstuurd dat de aanvraag of wijziging is geaccepteerd. Stager kan zonder opgave van redenen een aanvraag of voorgestelde wijziging afwijzen.

e. Opdrachtgever zal alle door Stager gevraagde gegevens zowel online als offline volledig en naar waarheid verschaffen en zal wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk aanpassen in het Account. Het door Opdrachtgever ingevulde e-mailadres gebruikt Stager om informatie aan Opdrachtgever te sturen, het risico van het niet ontvangen van communicatie door onvolkomenheden in het e-mailadres of het anderszins niet functioneren van de e-mailvoorziening van Opdrachtgever berust bij Opdrachtgever. 

f. Stager is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever en Bezoekers opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de door Opdrachtgever en/of Bezoekers aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.

3. Voorwerp van de Overeenkomst

a. Stager biedt Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van het Systeem voor de planning van evenementen, het beheer van relaties en de verkoop van Tickets aan Bezoekers voor door Opdrachtgever te organiseren Evenementen en gerelateerde Diensten. Stager biedt aan haar opdrachtgevers de keuze uit verschillende Diensten. De specifieke Diensten en bijbehorende prijs van het door Opdrachtgever gekozen pakket zijn in de Overeenkomst en het Account vastgelegd. 

b. De verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoekers verloopt via het Systeem. Stager is in deze verkooptransactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve slechts een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Bezoeker. Opdrachtgever zal duidelijk aan Bezoekers communiceren dat iedere overeenkomst met betrekking tot de aan- en verkoop van Tickets uitsluitend tussen Opdrachtgever en Bezoekers tot stand komt. Stager is gerechtigd de voorwaarden van Gebruikersvoorwaarden aan Bezoekers te presenteren namens Opdrachtgever.


4. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, tenzij Opdrachtgever en Stager een andere termijn zijn overeengekomen en deze hebben vastgelegd in de Overeenkomst. De periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Opdrachtgever of Stager de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd uiterlijk één (1) maand vóór afloop van het moment van verlenging. Bij niet-tijdige opzegging door Opdrachtgever is een vergoeding over de gehele verlengde periode verschuldigd die zal worden gebaseerd op de door Opdrachtgever afgegeven prognoses van de aantallen Tickets die verkocht zouden worden in de resterende looptijd en daarop van toepassing zijnde Tarieven.

b. Opdrachtgever kan middels zijn Account de door hem gekozen set van Diensten als bedoeld in artikel 3a van de Algemene Voorwaarden wijzigen in een uitgebreider pakket (“Upgrade”) of in een beperkter pakket (“Downgrade”). De bijbehorende Diensten en prijsverhoging ten gevolge van een Upgrade worden zo spoedig mogelijk door Stager ingevoerd. De aanpassing van de Diensten en de prijsverlaging van een Downgrade worden met ingang van de eerst volgende kalendermaand door Stager doorgevoerd.

c. Opdrachtgever verleent Stager gedurende de looptijd van de Overeenkomst het exclusieve recht om voor Opdrachtgever de elektronische verkoop van Tickets te verrichten.

d. Opdrachtgever en Stager hebben een inspanningsverplichting om zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de overeenkomst de verkoop van Tickets te laten verlopen via het Systeem van Stager, tenzij anders is overeengekomen. 

e. Nieuwe Opdrachtgevers kunnen kiezen het Systeem eerst gedurende een proefperiode van twee (2) weken te bekijken. Tijdens deze proefperiode is de functionaliteit van het Systeem beperkt en kan de Opdrachtgever middels het Systeem geen Tickets aanbieden en geen gelden ontvangen.

f. Naast hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en de naast de wettelijke mogelijkheden daartoe kan een partij:

     1. zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst buiten rechte ontbinden middels een aangetekend schrijven, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling door hem is aangevraagd of verleend, ontbinding of liquidatie van zijn onderneming plaatsvindt anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of buiten de Europese Unie worden verplaatst, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder bewind of curatele wordt gesteld dan wel op redelijke gronden niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te kunnen komen.

     2. de Overeenkomst buiten rechte ontbinden middels een aangetekend schrijven, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting en na schriftelijke ingebrekestelling gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft haar verplichtingen alsnog na te komen;

g. Naast hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en de wettelijke mogelijkheden, is Stager gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot het Systeem geheel of gedeeltelijk te blokkeren of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

     1. Opdrachtgever het Systeem gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Stager het Systeem overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld of met behulp van het Systeem gegevens opslaat, bewerkt, verwerkt of anderszins invoert die onrechtmatig of kennelijk onrechtmatig zijn jegens derden;

     2. Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in het Systeem aan te brengen.

     3.  Opdrachtgever het Systeem direct of indirect gebruikt om met Bezoekers overeenkomsten te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel met Bezoekers overeenkomsten te sluiten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting ter beoordeling van Stager is.

5. Toegang tot het Account, Inlogcode en rapportages

a. De door Stager aan Opdrachtgever verstrekte Inlogcodes zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik door Contactpersonen of door Contactpersonen aangewezen personen ten behoeve van de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt dat de Contactpersoon die een Inlogcode verkrijgt door Opdrachtgever daartoe is gemachtigd en op de hoogte is van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding en zorgvuldig gebruik van de Inlogcodes door Contactpersonen, en naleving van deze Overeenkomst.

b. Opdrachtgever neemt doeltreffende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot het Systeem te voorkomen. 

c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik, met of zonder zijn toestemming middels zijn internettoegang en/of Inlogcodes, van het Systeem. 

d. Bij verlies en/of onbevoegd gebruik van de Inlogcode(s) en/of Account, of als bij Opdrachtgever vermoeden daartoe bestaat, dient Opdrachtgever de betreffende Inlogcode(s) onverwijld te blokkeren. 

e. Stager is gerechtigd de Inlogcode te blokkeren, indien hij ernstig vermoeden heeft of weet dat deze in strijd met de Overeenkomst wordt gebruikt. Stager zal Opdrachtgever hiervan berichten. Stager is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die is ontstaan door blokkering, gebruik of verlies van de Inlogcode(s). De verplichting tot betaling blijft gedurende periode van blokkering bestaan.

f. Via het Account verschaft Stager aan Opdrachtgever inzicht in het volume en status van de verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoekers. Elke afzonderlijke transactie tussen Bezoeker en Opdrachtgever kan Opdrachtgever via zijn Account inzien. 

g. Eventuele facturatie, het verschaffen van rapportages, het doen van mededelingen en andere communicatie tussen Stager en Opdrachtgever geschiedt via email en/of publicatie op het Account.

h. Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Stager noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en het optimaal functioneren van het Systeem per ommegaande aan Stager ter beschikking te stellen op een door Stager aan te geven wijze.

6. Gebruik van het Systeem

a. Opdrachtgever is aansprakelijk, indien het Systeem door haar Contactpersoon, medewerkers en Bezoekers niet wordt gebruikt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden van Stager zoals gepubliceerd op https://stager.nl/gebruiksvoorwaarden/

b. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand)apparatuur, configuratie en internetverbinding en eventuele integratie in zijn website en koppeling met andere door haar gebruikte applicaties.

c. Stager is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van het Systeem en/of gebruik van het Account en/of frauduleuze handelingen door Bezoekers, Contactpersoon en Opdrachtgever. In geval van onregelmatigheden zal de Contactpersoon in kwestie onmiddellijk contact opnemen met Stager en zelf zo spoedig mogelijk zo nodig de toegang van Bezoekers en/of Gebruikers blokkeren. Opdrachtgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit (het vermeende) oneigenlijk gebruikt van het Account.

7. Betalingen van de Tickets

a. Opdrachtgever machtigt Stager alle betalingen door Bezoekers in verband met de verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoeker te innen en deze geïnde betalingen zullen door Bezoekers worden gestort op de bankrekening van de Stichting.

b. De door Bezoekers gedane en door de Stichting ontvangen betalingen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden worden door de Stichting doorgestort op door Opdrachtgever in het Account vastgelegde bankrekeningnummer en met de frequentie zoals is vastgelegd in de Overeenkomst. In het geval de Overeenkomst geen frequentie van betalingen vermeldt vindt de betaling plaats in de week na afloop van ieder Evenement.

c. Opdrachtgever garandeert jegens Stager dat de juridische relatie tussen Opdrachtgever en Bezoeker uitdrukkelijk toestaat dat Stager betalingen van Bezoeker ter zake van Tickets via de bankrekening van de Stichting kan en mag ontvangen. Opdrachtgever heeft de verplichting een (potentiële) Bezoeker op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Bezoeker - via het Systeem en de Stichting - betalingen verricht aan de Opdrachtgever, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen Stager en/of de Stichting enerzijds en de Bezoeker anderzijds.


d. Stager is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties - vanwege welke oorzaak dan ook – van Bezoekers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. Stager is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Stager en de Stichting lopende betalingen van Bezoekers.

8. Tarieven en betaling

a. Stager brengt Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen in rekening. Opdrachtgever wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om de vergoeding voor Tickets door te belasten aan Bezoekers, bijvoorbeeld door een expliciete vermelding op het Ticket. Betaling aan Stager vindt in beginsel plaats door verrekening zoals vastgelegd in artikel 7. 

b. Eventuele licentiekosten worden geïncasseerd middels automatische incasso. Opdrachtgever machtigt Stager B.V. hiervoor bij het aangaan van de Overeenkomst. Stager is tevens gemachtigd vergoedingen te verrekenen zoals vastgelegd in artikel 7.

c. De Tarieven worden vastgesteld op basis van een door Opdrachtgever opgegeven aantal te verkopen Tickets per jaar (de prognose) en zowel de prognose van de aantallen te verkopen Tickets als de Tarieven worden vastgelegd in de Overeenkomst. Indien het aantal daadwerkelijk verkochte tickets achterblijft bij de prognose op basis waarvan de Tarieven zijn vastgesteld is Stager gerechtigd de Tarieven te hanteren zoals deze zouden zijn berekend op basis van de werkelijke aantallen Tickets.

d. Alle prijzen en Tarieven van Stager zijn exclusief BTW. 

e. Na voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever heeft Stager het recht één keer per kalenderjaar alle overeengekomen prijzen en Tarieven te verhogen conform de door het CBS gehanteerde Consumentprijsindex Huishoudens voor diverse Goederen en Diensten (2006=100). Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen verlaging plaatsvinden. Geen enkele kostenverhogende gebeurtenis die mogelijkerwijze plaatsheeft in de relatie tussen Opdrachtgever en Bezoeker kan op Stager of de Stichting worden afgewenteld.


f. Betaling van de door Stager aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte Tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 7.a van deze Algemene voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, zal Stager de Opdrachtgever hieromtrent informeren. De Opdrachtgever is alsdan gehouden het openstaande bedrag terstond te voldoen.

g. In rekening gebrachte Tarieven zijn uitdrukkelijk verschuldigd indien Opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit de kosten van het toegangsbewijs geheel of gedeeltelijk aan de Bezoeker te restitueren. Stager is gerechtigd, geheel naar haar keuze, deze Tarieven bij Opdrachtgever of bij Bezoeker in rekening te brengen en in te houden.9. Beheer, onderhouden beschikbaarheid van het Systeem

a. Mede met het oog op een maximalisering van de door Opdrachtgever te verkopen Tickets, zal Stager zich inspannen het Systeem steeds naar behoren te doen functioneren, beheren en onderhouden. Stager heeft het recht de technische en functionele eigenschappen van het Systeem aan te passen. Het aangepaste Systeem wordt aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Stager streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van het Systeem.

b. Stager spant zich in om eventuele fouten in het Systeem op te sporen en te herstellen. 

c. Stager heeft het recht het Systeem tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van onderhoud, beheer of aanpassingen. Het streven van Stager is om de buitengebruikstelling vooraf te melden aan Opdrachtgever. 


10. Support

a. Stager spant zich in om telefonisch, per e-mail en/of middels haar website (technische) ondersteuning te verlenen aan Gebruikers en Bezoekers in het kader van oplossen van technische problemen met het gebruik van het Systeem. In het geval Opdrachtgever onevenredig veel beroep doet op Stager, kan van Opdrachtgever worden gevraagd dat hij voor zijn medewerkers opleiding van Stager koopt. In voorkomend geval kan Stager meerwerk in rekening brengen voor het onevenredige beroep op Stager. 11. Extra Diensten

a. Indien Stager op verzoek van Opdrachtgever Extra Diensten verleent, zullen deze Extra Diensten door Opdrachtgever aan Stager worden vergoed volgens de overeengekomen prijs en/of Tarieven. 

12. Persoonsgegevens, privacy en risico opslag informatie

a. Stager draagt zorg voor zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever en Bezoekers afkomstige (persoons)gegevens en informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Stager geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. 

b. Opdrachtgever draagt evenwel het risico voor beschadiging of tenietgaan van de in het Systeem opgeslagen gegevens en/of informatie, tenzij de beschadiging of het tenietgaan te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stager. Stager is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Opdrachtgever en/of Bezoekers ingevoerde gegevens. 

13. Intellectuele eigendom

a. Stager of haar licentiegever behoudt alle rechten van intellectueel eigendom op in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of ontwikkelde werken inclusief en niet beperkt tot het Systeem, informatie en/of documentatie. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever van het Systeem is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Stager is bevoegd technische of functionele redelijke maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten en mogelijke inbreuk op rechten van derden te beëindigen. 

b. Opdrachtgever is gerechtigd om content (video, foto, audio) in het Systeem van Stager te plaatsen, en Opdrachtgever vrijwaart Stager van alle aanspraken van derden ten aanzien van gestelde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en octrooi) op deze content.

c. Opdrachtgever verleent aan Stager een gebruiksrecht op eventuele databankrechten van Opdrachtgever op de in het kader van de Overeenkomst van haar verkregen gegevens ten behoeve van de door Stager te verlenen Diensten..

d. Opdrachtgever mag in zijn communicatie de handelsnaam en -merken van Stager gebruiken en deze doorlinken naar https://www.stager.nl/, enkel voor de promotie van haar Evenementen of van Stager.

14. Vrijwaring

a. Opdrachtgever vrijwaart Stager voor ingestelde vorderingen van derden, waaronder Bezoekers, wegens schade als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever. 

b. Opdrachtgever vrijwaart Stager voor aanspraken van Bezoekers en derden op vergoeding van schade die deze op enigerlei wijze op Stager zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op het gebruik dat door Opdrachtgever en/of Bezoeker van het Systeem is gemaakt.

c. Opdrachtgever vrijwaart Stager op diens eerste verzoek, indien Stager wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Bezoeker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Bezoeker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Bezoeker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Bezoeker.

d. Stager is gerechtigd alle door haar binnen en buiten rechte gemaakte kosten in verband met tussen Bezoeker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.


15. Aansprakelijkheid

a. Aansprakelijkheid van Stager wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien de Opdrachtgever Stager zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Stager ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stager in staat is adequaat te reageren. Eén en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 4 onverlet. 

b. Stager is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst dan wel wegens onrechtmatige daad, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Stager of van derden van wie Stager zich bedient. De totale aansprakelijkheid van Stager is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is of kan worden gebracht door Stager.

c. Stager is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

d. Stager is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Bezoekers of derden vervalste tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van tickets door Bezoekers of derden.

e. Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Stager ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.

16. Overmacht

a. In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 40 dagen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

b. In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in het vorige lid van dit artikel:

     * in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg     van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld zijdens Stager;

     * wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Stager gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer; en/of

     * in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Stager als gevolg van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde 'hackers' en/of 'crackers'.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Stager is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

18. Diversen

a. Waar in deze Algemene Voorwaarden Stager zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Stager gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend via een e-mailbericht of fax.

b. Kennelijke vergissingen en/of schrijffouten op de website van Stager dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Stager niet.

c. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stager nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Stager zal de betreffende bepaling vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

d. Stager behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Stager te raadplegen en gaan in bij de eerstvolgende verlenging van de tussen partijen bestaande Overeenkomsten.


Bubbles

Bij ieder privacy beleid hoort een lelijke cookiemelding. Dus dit is hem! Het is goed om te weten dat we echt cookies nodig hebben om je een betere ervaring van Stager te geven. Wanneer je door surft op deze site ga je akkoord met het gebruik van cookies.

sluiten