Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing m.i.v. 12 mei 2023

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Stager (hieronder gedefinieerd) en de Organisator (hieronder gedefinieerd) voor het gebruik van het Systeem (hieronder gedefinieerd) ten behoeve van de planning en marketing van evenementen en de verkoop van tickets. 


1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Account: een voor de Opdrachtgever door Stager aangemaakt digitaal account op een beveiligd gedeelte van Stager’s website waarmee Contactpersoon met behulp van de Inlogcode gebruik kan maken van het Systeem en wijzigingen kan aanvragen en/of doorvoeren en waarin de toepasselijke Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, rapportages en onder andere de volgende gegevens van Opdrachtgever staan: naam organisatie, bankrekeningnummer (IBAN), facturatie (email)adres, betrokken (sub)domeinnaam, de naam van Contactpersoon, het KvK-nummer en optioneel het BTW-nummer.

b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Stager.

c. Bezoeker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het Systeem een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een Evenement.

d. Contactpersoon: door Opdrachtgever aangewezen medewerker(s), eigenaar en/of directeur van Opdrachtgever die gevolmachtigd is in te loggen in het Account en deze te beheren. 

e. Gebruiker: door de Opdrachtgever aangewezen medewerker die bevoegd is om in te loggen in het Systeem.

f. Diensten: het door Stager via het internet beschikbaar stellen van het Systeem inclusief het beheer, het onderhoud en hosting daarvan, alsmede het ontwikkelen van nieuwe versies van het Systeem, waarbij (nieuwe) onderdelen van het Systeem niet specifiek voor Opdrachtgever worden ontwikkeld of onderhouden. 

g. Evenement: de door of namens Opdrachtgever georganiseerde publieke of besloten gebeurtenis.

h. Aanvullende Diensten: door Stager geleverde diensten, niet zijnde de Diensten.

i. Inlogcode: unieke toegangscode die Contactpersoon samen met de gebruikersnaam toegang biedt tot het Systeem.

j. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Stager een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Diensten.

k. Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een (digitaal) formulier, document of op andere wijze op grond waarvan Stager de daarin genoemde Diensten en/of Aanvullende Diensten aan Opdrachtgever levert.

l. Verwerkersovereenkomst: de verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Stager die te raadplegen is via https://stager.co/nl/verwerkersovereenkomst/.

m. Stager: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stager B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3032 CM) Rotterdam aan Zomerhofstraat 82, Nederland, geregistreerd onder nummer 55142648 bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer NL851582953B01.

n. Systeem: het door Stager aan Opdrachtgever online ter beschikking gestelde platform voor de planning en marketing van door of namens Opdrachtgever te organiseren evenementen, het beheer van zijn relaties, de verkoop van Tickets.

o. Payment Service Provider: de aanbieder van de dienst, waarmee Stager een overeenkomst heeft gesloten, voor het accepteren van elektronische betalingen via verschillende betaalmethoden voor de aankoop van Tickets door de Bezoeker. 

p. Sub-merchant Account: een virtuele rekening die via het systeem wordt beheerd bij de Payment Service Provider waarmee de Opdrachtgever elektronische betalingen kan doen en kan ontvangen.

q. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd Evenement of producten en diensten met betrekking tot het Evenement, dat middels het Systeem door Opdrachtgever wordt aangeboden aan Bezoekers.

r. Tarieven: de overeengekomen vergoedingen voor het gebruik van het Systeem en de kosten voor het verlenen van Aanvullende Diensten als bedoeld in artikel 8 van deze Voorwaarden.

s. Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden van het Systeem te raadplegen via https://stager.co/nl/gebruiksvoorwaarden/.


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en totstandkoming Overeenkomst

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Stager producten en Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, inclusief het gebruik van het Systeem door Opdrachtgever, ook indien deze producten en/of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

b. Naast deze Algemene Voorwaarden erkennen partijen de voorwaarden van de Verwerkersovereenkomst te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

c. Stager wijst de toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden uitdrukkelijk van de hand.

d. Overeenkomsten en de wijzigingen daarop, komen tot stand op het moment dat Opdrachtgever de voor aanmelding of wijziging noodzakelijke stappen heeft doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld, en Stager aan Opdrachtgever de elektronische bevestiging heeft verstuurd dat de aanvraag of wijziging is geaccepteerd. Stager kan zonder opgave van redenen een aanvraag of voorgestelde wijziging afwijzen.

e. Opdrachtgever zal alle door Stager gevraagde gegevens zowel online als offline volledig en naar waarheid verschaffen en zal wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk aanpassen in het Account. Het door Opdrachtgever ingevulde e-mailadres gebruikt Stager om informatie aan Opdrachtgever te sturen, het risico van het niet ontvangen van communicatie door onvolkomenheden in het e-mailadres of het anderszins niet functioneren van de e-mailvoorziening van Opdrachtgever berust bij Opdrachtgever. 

f. Stager is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever en Bezoekers opgegeven gegevens te controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de door Opdrachtgever en/of Bezoekers aangeleverde onjuiste en/of onvolledige informatie.


3. Voorwerp van de Overeenkomst

a. Stager biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om het Systeem te gebruiken voor de planning en marketing van Evenementen en de verkoop van Tickets aan Bezoekers voor door de Opdrachtgever georganiseerde evenementen of producten en diensten die verband houden met het Evenement.

b. De verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoekers verloopt via het Systeem. Stager is in deze verkooptransactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve slechts een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Bezoeker. Opdrachtgever zal duidelijk aan Bezoekers communiceren dat iedere overeenkomst met betrekking tot de aan- en verkoop van Tickets uitsluitend tussen Opdrachtgever en Bezoekers tot stand komt. 

c. Opdrachtgever verleent Stager gedurende de looptijd van de Overeenkomst het exclusieve recht om voor Opdrachtgever de elektronische verkoop van Tickets te verrichten.

d. Opdrachtgever geeft Stager uitdrukkelijk opdracht om als bemiddelaar op te treden bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Opdrachtgever. Stager maakt uitdrukkelijk geen deel uit van deze Overeenkomst, die gesloten wordt nadat de Bezoeker één of meerdere Tickets via Stager heeft gekocht op basis van de Gebruiksvoorwaarden. Opdrachtgever erkent de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.


4. Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar, tenzij Opdrachtgever en Stager een andere termijn zijn overeengekomen en deze hebben vastgelegd in de Overeenkomst. De periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Opdrachtgever of Stager de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd uiterlijk één (1) maand vóór afloop van het moment van verlenging. In geval van te late annulering door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aan Stager een vergoeding verschuldigd gelijk aan de vergoeding berekend in overeenstemming met artikel 8.b van deze Algemene Voorwaarden.

b. Opdrachtgever en Stager hebben een inspanningsverplichting om zo spoedig mogelijk na het afsluiten van de overeenkomst de verkoop van Tickets te laten verlopen via het Systeem van Stager, tenzij anders is overeengekomen. 

c. Naast hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en de naast de wettelijke mogelijkheden daartoe kan een partij:

I. zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst buiten rechte ontbinden middels een aangetekend schrijven, indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling door hem is aangevraagd of verleend, ontbinding of liquidatie van zijn onderneming plaatsvindt anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of buiten de Europese Unie worden verplaatst, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder bewind of curatele wordt gesteld dan wel op redelijke gronden niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen op grond van de Overeenkomst na te kunnen komen;

II. de Overeenkomst buiten rechte ontbinden middels een aangetekend schrijven, indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting en na schriftelijke ingebrekestelling gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft haar verplichtingen alsnog na te komen;

d. Naast hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald en de wettelijke mogelijkheden, is Stager gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot het Systeem geheel of gedeeltelijk te blokkeren of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

I. Opdrachtgever het Systeem gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Stager het Systeem overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld of met behulp van het Systeem gegevens opslaat, bewerkt, verwerkt of anderszins invoert die onrechtmatig of kennelijk onrechtmatig zijn jegens derden;

II. Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in het Systeem aan te brengen;

III. Opdrachtgever het Systeem direct of indirect gebruikt om met Bezoekers overeenkomsten te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zeden of openbare orde, dan wel met Bezoekers overeenkomsten te sluiten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting ter beoordeling van Stager is.


5. Toegang tot het Account, Inlogcode en rapportages

a. De door Stager aan Opdrachtgever verstrekte Inlogcodes zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik door Contactpersonen of door Contactpersonen aangewezen personen ten behoeve van de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt dat de Contactpersoon die een Inlogcode verkrijgt door Opdrachtgever daartoe is gemachtigd en op de hoogte is van de verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding en zorgvuldig gebruik van de Inlogcodes door Contactpersonen, en naleving van deze Overeenkomst.

b. Opdrachtgever neemt doeltreffende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot het Systeem te voorkomen. 

c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik, met of zonder zijn toestemming middels zijn internettoegang en/of Inlogcodes, van het Systeem. 

d. Bij verlies en/of onbevoegd gebruik van de Inlogcode(s) en/of Account, of als bij Opdrachtgever vermoeden daartoe bestaat, dient Opdrachtgever de betreffende Inlogcode(s) onverwijld te blokkeren. 

e. Stager is gerechtigd de Inlogcode te blokkeren, indien hij ernstig vermoeden heeft of weet dat deze in strijd met de Overeenkomst wordt gebruikt. Stager zal Opdrachtgever hiervan berichten. Stager is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die is ontstaan door blokkering, gebruik of verlies van de Inlogcode(s). De verplichting tot betaling blijft gedurende periode van blokkering bestaan.

f. Via het Account verschaft Stager aan Opdrachtgever inzicht in het volume en status van de verkoop van Tickets door Opdrachtgever aan Bezoekers. Elke afzonderlijke transactie tussen Bezoeker en Opdrachtgever kan Opdrachtgever via zijn Account inzien. 

g. Eventuele facturatie, het verschaffen van rapportages, het doen van mededelingen en andere communicatie tussen Stager en Opdrachtgever geschiedt via email en/of publicatie op het Account.

h. Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Stager noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en het optimaal functioneren van het Systeem per ommegaande aan Stager ter beschikking te stellen op een door Stager aan te geven wijze.


6. Gebruik van het Systeem

a. Opdrachtgever is aansprakelijk, indien het Systeem door haar Contactpersoon, Gebruikers en Bezoekers niet wordt gebruikt in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden van Stager.

b. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de door hem gebruikte (rand)apparatuur, configuratie en internetverbinding en eventuele integratie in zijn website en koppeling met andere door haar gebruikte applicaties.

c. Stager is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van het Systeem en/of gebruik van het Account en/of frauduleuze handelingen door Bezoekers, Contactpersoon en Opdrachtgever. In geval van onregelmatigheden zal de Contactpersoon in kwestie onmiddellijk contact opnemen met Stager en zelf zo spoedig mogelijk zo nodig de toegang van Bezoekers en/of Gebruikers blokkeren. Opdrachtgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit (het vermeende) oneigenlijk gebruikt van het Account.


7. Verrekening, uitbetalingen, terugbetalingen, chargebacks en abonnementen

a. Opdrachtgever maakt een Sub-merchant Account aan bij de Payment Service Provider om betalingen van Bezoekers te innen voor de verkoop van Tickets door de Opdrachtgever aan de Bezoeker.

b. Opdrachtgever kan op elk moment tot uitbetaling overgaan op de bankrekening die door Opdrachtgever is opgegeven bij het openen van het Sub-merchant Account. Het maximaal uit te betalen bedrag bestaat uit verrekende gelden minus een saldo dat het risico van chargebacks dekt en de kosten, inclusief BTW, voor de uitbetaling van gelden.

c. Opdrachtgever bepaalt het restitutiebeleid. Stager is niet bevoegd om Tickets om te ruilen of terugbetalingen uit te voeren. In het geval van annulering van een Evenement, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de Tickets terug te betalen. Terugbetalingen kunnen rechtstreeks via het Systeem worden uitgevoerd.

d. Chargebacks die door Bezoeker worden uitgevoerd, worden rechtstreeks van het Sub-merchant Account van de Opdrachtgever afgeschreven. Stager zal de chargeback betwisten wanneer deze als onwettig wordt beschouwd en wanneer het dispuut wordt gewonnen, dan wordt het afgeschreven bedrag teruggeboekt op het Sub-merchant Account van de Opdrachtgever.

e. De betalingen die Bezoekers doen voor de aankoop van Tickets, uitbetalingen, terugbetalingen en chargebacks worden rechtstreeks verrekend op het Sub-merchant Account met inhouding van de met de Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen inclusief BTW zoals gesteld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

f. In aanvulling op de Dienst om Tickets aan Bezoekers te verkopen, heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om het gebruik van het Systeem uit te breiden en te kiezen voor een betaald abonnement. Eventuele abonnementskosten voor het gebruik van het Systeem worden via automatische incasso afgeschreven van de door Opdrachtgever opgegeven bankrekening.

g. Opdrachtgever kan het gebruik van het Systeem uitbreiden ("Upgrade") of beperken ("Downgraden"). De bijbehorende Diensten en prijsverhoging als gevolg van een Upgrade zullen door Stager zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. De aanpassing van de Diensten en de prijsverlaging van een Downgrade worden door Stager met ingang van de volgende kalendermaand doorgevoerd.


8. Tarieven en betaling

a. Stager brengt Opdrachtgever de overeengekomen Tarieven zoals uiteengezet in de Overeenkomst en het Account in rekening. Betaling aan Stager vindt in beginsel plaats door verrekening zoals vastgelegd in artikel 7. 

b. De Tarieven worden vastgesteld op basis van een door Opdrachtgever opgegeven aantal te verkopen Tickets per jaar (de prognose). Zowel de prognose van het aantal Tickets als de Tarieven worden vastgelegd in de Overeenkomst. Indien na het verstrijken van de initiële contracttermijn blijkt dat de prognose van het aantal Tickets niet is behaald, dan is Opdrachtgever aan Stager een eindvergoeding verschuldigd. De eindvergoeding wordt berekend door het verschil tussen het werkelijke aantal verkochte Tickets en het geprognosticeerde aantal Tickets te vermenigvuldigen met de Tarieven zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

c. In afwijking van artikel 8 b., heeft Opdrachtgever, indien de prognose van het aantal Tickets niet is behaald voor het verstrijken van de initiële contracttermijn, de mogelijkheid de Overeenkomst te verlengen tot het moment waarop het geprognosticeerde aantal Tickets wel is verkocht. Opdrachtgever zal Stager hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen vóór het verstrijken van de initiële contracttermijn, op de hoogte stellen.

d. Als Opdrachtgever gebruik maakt van de mogelijkheid tot verlenging zoals bedoeld in artikel 8 c., dan is Stager gerechtigd de Tarieven te hanteren zoals deze zouden zijn berekend op basis van het werkelijke aantal verkochte Tickets.

e. Alle prijzen en Tarieven van Stager zijn exclusief BTW. 

f. Stager heeft het recht om de Tarieven tussentijds aan te passen indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, valutakoersen, inflatiecorrecties, prijsstijgingen voor de dienstverlening aan Stager - ook indien dit het gevolg is van voorzienbare omstandigheden. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of te doen ontbinden.

g. Betaling van de door Stager aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte Tarieven geschiedt op de wijze zoals beschreven in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Indien verrekening geheel dan wel gedeeltelijk niet mogelijk is, worden de vergoedingen middels automatische incasso van de bankrekening van Opdrachtgever geïnd. Opdrachtgever zal Stager machtigen voor deze betalingsprocedure bij het aangaan van de Overeenkomst.

h. Indien Stager op verzoek van Opdrachtgever Aanvullende Diensten verleent, zullen deze Aanvullende Diensten door Stager aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht conform de overeengekomen prijzen en / of Tarieven.


9. Beheer, onderhouden beschikbaarheid van het Systeem

a. Mede met het oog op een maximalisering van de door Opdrachtgever te verkopen Tickets, zal Stager zich inspannen het Systeem steeds naar behoren te doen functioneren, beheren en onderhouden. Stager heeft het recht de technische en functionele eigenschappen van het Systeem aan te passen. Het aangepaste Systeem wordt aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Stager streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van het Systeem.

b. Stager spant zich in om eventuele fouten in het Systeem op te sporen en te herstellen. 

c. Stager heeft het recht het Systeem tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van onderhoud, beheer of aanpassingen. Het streven van Stager is om de buitengebruikstelling vooraf te melden aan Opdrachtgever. 


10. Support

a. Stager spant zich in om telefonisch, per e-mail en/of middels haar website (technische) ondersteuning te verlenen aan Gebruikers en Bezoekers in het kader van oplossen van technische problemen met het gebruik van het Systeem. In het geval Opdrachtgever onevenredig veel beroep doet op Stager, kan van Opdrachtgever worden gevraagd tegen vergoeding trainingen of advies voor zijn personeel af te nemen. In voorkomend geval kan Stager meerwerk in rekening brengen voor het onevenredige beroep op Stager. 


11. Persoonsgegevens, privacy en risico opslag informatie

a. Stager draagt zorg voor zorgvuldige opslag van de van Opdrachtgever en Bezoekers afkomstige (persoons)gegevens en informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Stager geacht aan deze verplichting te hebben voldaan. 

b. Opdrachtgever draagt evenwel het risico voor beschadiging of tenietgaan van de in het Systeem opgeslagen gegevens en/of informatie, tenzij de beschadiging of het tenietgaan te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stager. Stager is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de door Opdrachtgever en/of Bezoekers ingevoerde gegevens. 


12. Intellectuele eigendom

a. Stager of haar licentiegever behoudt alle rechten van intellectueel eigendom op in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of ontwikkelde werken inclusief en niet beperkt tot het Systeem, informatie en/of documentatie. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever van het Systeem is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Stager is bevoegd technische of functionele redelijke maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten en mogelijke inbreuk op rechten van derden te beëindigen. 

b. Opdrachtgever is gerechtigd om content (video, foto, audio) in het Systeem van Stager te plaatsen, en Opdrachtgever vrijwaart Stager van alle aanspraken van derden ten aanzien van gestelde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, merkenrecht, databankenrecht en octrooi) op deze content.

c. Opdrachtgever verleent aan Stager een gebruiksrecht op eventuele databankrechten van Opdrachtgever op de in het kader van de Overeenkomst van haar verkregen gegevens ten behoeve van de door Stager te verlenen Diensten.

d. Opdrachtgever mag in zijn communicatie de handelsnaam en -merken van Stager gebruiken en deze doorlinken naar https://www.stager.co/, enkel voor de promotie van haar Evenementen of van Stager. 


13. Vrijwaring

a. Opdrachtgever vrijwaart Stager voor ingestelde vorderingen van derden, waaronder Bezoekers, wegens schade als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever. 

b. Opdrachtgever vrijwaart Stager voor aanspraken van Bezoekers en derden op vergoeding van schade die deze op enigerlei wijze op Stager zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraken zijn gebaseerd op het gebruik dat door Opdrachtgever en/of Bezoeker van het Systeem is gemaakt.

c. Opdrachtgever vrijwaart Stager op diens eerste verzoek, indien Stager wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Bezoeker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Bezoeker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Bezoeker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Bezoeker.

d. Stager is gerechtigd alle door haar binnen en buiten rechte gemaakte kosten in verband met tussen Bezoeker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.


14. Aansprakelijkheid

a. Aansprakelijkheid van Stager wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts, indien de Opdrachtgever Stager zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Stager ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stager in staat is adequaat te reageren. Eén en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 4 onverlet. 

b. Stager is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst dan wel wegens onrechtmatige daad, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Stager of van derden van wie Stager zich bedient. De totale aansprakelijkheid van Stager is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat gedurende het laatste jaar op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

c. Stager is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

d. Stager is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door Bezoekers of derden vervalste Tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van Tickets door Bezoekers of derden.

e. Stager is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die is veroorzaakt door chargebacks of aanklachten - om welke reden dan ook en in welke vorm dan ook - van Bezoekers. De schade die hier direct of indirect uit voortvloeit, komt voor rekening van Opdrachtgever.

f. Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Stager ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.


15. Overmacht

a. In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 40 dagen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

b. In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in het vorige lid van dit artikel:

I. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld zijdens Stager;

II. wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Stager gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer; en/of

III. in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties door Stager als gevolg van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde 'hackers' en/of 'crackers'.


16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Stager is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.


17. Diversen

a. Waar in deze Algemene Voorwaarden Stager zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Stager gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend via een e-mailbericht een notificatie in het Systeem.

b. Kennelijke vergissingen en/of schrijffouten op de website van Stager dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Stager niet.

c. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stager nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Stager zal de betreffende bepaling vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

d. Stager behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten.

Wij gebruiken cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert en analytische cookies worden gebruikt om activiteit en gedrag op de website te monitoren. Marketing cookies worden ingezet om jouw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, waardoor voor jou relevante informatie getoond kan worden tijdens het browsen.