Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 20 maart 2021.

In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Bezoeker (hieronder gedefinieerd) maakt van de Ticketservice (hieronder gedefinieerd). Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen, zodat hij weet welke rechten en plichten verbonden zijn aan het gebruik van die service. 

Als jij, de Bezoeker , de Ticketservice gebruikt, koop je een Ticket (hieronder gedefinieerd) van de Organisator (hieronder gedefinieerd). De Organisator is verantwoordelijk voor het Evenement (hieronder gedefinieerd). Om het voor jou mogelijk te maken om een Ticket te bestellen, gebruikt de Organisator de diensten van Stager (hieronder gedefinieerd), die een technisch platform aanbiedt aan de Organisator. Stager is niet verantwoordelijk voor het Evenement en/of Ticket en is als zodanig geen partij in de Overeenkomst (hieronder gedefinieerd). De gebruiksvoorwaarden verduidelijken wie verantwoordelijk is voor welk deel van de transactie. 


1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de door of namens de Organisator georganiseerde publieke of besloten gebeurtenis, 

b. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert en/of organiseert, daarvoor verantwoordelijk is en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt;

c. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de Ticketservice;

d. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Ticketservice;

e. Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt;

f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator;

g. Stager: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stager B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3032 CM) Rotterdam aan Zomerhofstraat 82, Nederland, geregistreerd onder nummer 55142648 bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer NL851582953B01;

h. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Organisator georganiseerd Evenement of producten en diensten met betrekking tot het Evenement, dat middels het Systeem door de Organisator wordt aangeboden aan Bezoekers.

i. Ticketservice: de dienst van Stager die het mogelijk maakt voor Bezoekers om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Organisator;


2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Bezoeker van de Ticketservice maakt. 


3. Gebruik van de Ticketservice

a. Stager treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator. Stager maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Bezoeker via Stager een of meerdere Tickets heeft gekocht. Stager verschaft namens de Organisator de Tickets voor het betreffende Evenement. Deze Gebruiksvoorwaarden zien dan ook alleen op het gebruik van de Ticketservice.

b. Indien de Bezoeker een ticket wil kopen dient hij de procedure te doorlopen. In dat kader dient de Bezoeker bepaalde noodzakelijke informatie te verstrekken. Bezoeker garandeert dat de verstrekte informatie correct en actueel is. 

c. Bezoeker ontvangt een bevestiging per e-mail zodra de betaling voltooid is. De tickets worden als download aangeboden op een door de Organisator in te stellen moment voorafgaand aan het evenement. 

d. Bezoeker dient de procedure te doorlopen binnen het daartoe gestelde tijdsbestek. Indien de procedure niet tijdig wordt doorlopen, wordt geen ticket verstrekt. Eventuele betalingen die in dat kader toch mochten zijn verricht, zullen worden gestorneerd.

e. Bezoeker is verantwoordelijk voor het reserveren en bevestigen van de correcte tickets. 

f. Organisator, en in het verlengde daarvan Stager, behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bezoekers te weigeren een Ticket te verkopen. 

g. Bij technische problemen en/of storingen met het gebruik van de Ticketservice, kan Bezoeker contact opnemen met Stager via support@stager.co.

h. Op het gebruik van Tickets en/of de toegang tot de Locatie zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het betreffende Evenement, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houder van de Locatie van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen bij de Organisator en de houder van de Locatie opgevraagd worden. Deze zijn doorgaans te vinden op de website van de Organisator en de houder van de Locatie. Bezoeker accepteert de toepasselijkheid van die Algemene Voorwaarden.

i. Organisator wijst Bezoeker erop dat de Overeenkomst die tot stand komt door middel van de Ticketservice betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW. Bezoeker heeft dus niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230o BW. Indien en voor zover het Evenement plaatsvindt binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, stemt de Bezoeker conform artikel 6:230p sub d BW hier bij voorbaat mee in én doet de Bezoeker hierbij afstand van het ontbindingsrecht nadat het Evenement heeft plaatsgevonden.


4. Prijzen en betaling

a. Organisator verkoopt Tickets via Stager. Alle prijzen zoals vermeld in de Ticketservice zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs, die tijdens het bestelproces in het besteloverzicht vermeld wordt, is bindend.


5. Restitutie en annulering

a. Tickets zijn niet restitueerbaar en niet inwisselbaar, tenzij anders vermeld in het restitutie- en annuleringsbeleid van de Organisator of in geval van annulering van een evenement door de Organisator.

b. Wanneer het restitutie- en annuleringsbeleid van de Organisator restitutie of omruilingen toestaat, dient de Bezoeker contact op te nemen met de Organisator.

c. Als een Evenement wordt geannuleerd, is het de verantwoordelijkheid van de Organisator om voor de terugbetaling van Tickets te zorgen. Wanneer de Organisator geen restitutie verstrekt of vragen van de Bezoeker niet beantwoordt, dient Bezoeker rechtstreeks contact op te nemen met Stager via support@stager.co om te helpen bij het verkrijgen van de restitutie.


6. Verbod (door)verkoop commerciële doeleinden

a. Tickets zijn uitsluitend bestemd om door Bezoeker te worden gekocht voor eigen gebruik. Eigen gebruik wil zeggen niet met de intentie om het Ticket ter verkoop aan te bieden of (door) te verkopen aan derden dan wel ter beschikking te stellen voor commerciële doeleinden. Onder eigen gebruik valt wel het kopen van Ticket(s) ten behoeve van het gezelschap waarmee de Bezoeker het Evenement zal bezoeken. Eveneens valt onder eigen gebruik het kopen van Ticket(s) om cadeau te doen.  

b. Bezoeker is slechts dan gerechtigd Tickets (door) te verkopen indien het Ticket is gekocht voor eigen gebruik maar zich daarna een omstandigheid voordoet waardoor Bezoeker het Evenement niet meer kan bezoeken, dan wel wanneer één of meer personen uit het gezelschap waarmee Bezoeker het Evenement zou bezoeken daartoe verhinderd zijn.

c. (Door)verkoop van Tickets als bedoeld onder sub b van dit artikel kan slechts geschieden tegen een verkoopprijs die maximaal 20% bovenop de prijs ligt waarvoor Bezoeker het Ticket gekocht heeft.

d. Bezoeker mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het Evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie om het Ticket (door) te verkopen om commerciële doeleinden. 

e. Bezoeker mag zijn Ticket om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden van Organisator, waaronder het verbod van (door)verkoop om commerciële doeleinden, ook op te leggen aan degene aan wie hij het Ticket ter beschikking stelt en garandeert jegens Organisator dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

f. Het oordeel van Organisator dat de intentie is gericht op (door)verkoop om commerciële doeleinden is bindend.

g. Indien Bezoeker één of meerdere van zijn verplichtingen, zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel, niet nakomt, is Bezoeker aan Organisator een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding (per Ticket) verschuldigd en een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van Organisator om van Bezoeker bovendien nakoming en/of (in plaats van de boete) vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

h. Een Ticket dat is/wordt doorverkocht om commerciële doeleinden en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door Organisator ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt Ticket geeft geen recht op toegang tot het Evenement, noch geeft het Bezoeker en/of de houder van het Ticket recht op restitutie en/of schadevergoeding.

i. Indien in de Algemene Voorwaarden eveneens een bepaling is opgenomen inhoudende een verbod tot (door)verkoop om commerciële doeleinden, dan zal die bepaling prevaleren boven de onderhavige.


7. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Ticketservice, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en audiovisueel materiaal behoren toe aan Stager dan wel haar licentiegever en/of de Organisator. Bezoeker zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Stager dan wel haar licentiegever en/of de Organisator zouden kunnen worden geschaad.

b. Het gebruik van de Ticketservice strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Stager, haar licentiegever en/of Organisator aan Bezoeker.


8. Privacy

a. Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Organisator welke op de website van Organisator te raadplegen is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.


9. Garanties en vrijwaring

a. Bezoeker garandeert dat hij bij de gebruikmaking van de Ticketservice zich zal onthouden van het gebruik van robots, spiders en scrapers, dan wel andere applicaties die op enigerlei wijze andere dan de met Ticketservice beoogde handelingen teweegbrengen. Bezoeker garandeert voorts dat hij geen applicaties zal gebruiken die de Ticketservice monitoren en/of kopiëren dan wel de Ticketservice hinderen of schade toebrengen.

b. Bezoeker vrijwaart Organisator en Stager voor alle aanspraken van derden verband houdende met onrechtmatige gedragingen door Bezoeker.


10. Aansprakelijkheid

a. Stager kan niet worden aangemerkt als de organisator (Organisator) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken rond het Evenement. Stager aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. 

b. De informatie omtrent Tickets en Evenementen, zoals bijvoorbeeld data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, of de prijzen en de beschikbaarheid van Tickets, is afkomstig van de Organisator. Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om na te gaan of een Evenement is afgelast of is verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. 

c. Organisator en/of Stager garandeert niet dat de Ticketservice te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Organisator en/of Stager is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of schadeplichtig jegens Bezoeker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijke) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Ticketservice.

d. Bezoeker vrijwaart Organisator en/of Stager voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Bezoeker van enige verplichting jegens Organisator, al dan niet voortvloeiende uit de Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

e. Organisator en/of Stager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket derhalve op Bezoeker. Bij verlies of diefstal kan de Bezoeker geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. 


11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Organisator of Stager kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en/of maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, natuurrampen, uitsluitingen en boycot, brand, en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

b. Organisator en/of Stager is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. 


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Ticketservice is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen Bezoeker, indien dit een consument is, en Organisator zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Bezoeker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen een Bezoeker, niet zijnde een consument, en Organisator zullen deze worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Organisator.


13. Diversen

a. Mededelingen langs elektronische weg worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. Indien de mededeling niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Bezoeker, komt dit te allen tijde voor risico van Bezoeker.

b. Indien een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Organisator en/of Stager zal de betreffende bepaling vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

c. Organisator en/of Stager is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketservice aan te brengen. 

d. Organisator en/of Stager behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Bezoeker, de Ticketservice (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.

Wij gebruiken cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website correct functioneert en analytische cookies worden gebruikt om activiteit en gedrag op de website te monitoren. Marketing cookies worden ingezet om jouw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, waardoor voor jou relevante informatie getoond kan worden tijdens het browsen.